กฎหมายอาหาร

กฎหมายอาหาร2023-02-04T12:28:59+07:00
2010, 2022

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

Tags: , , , , , , , , |

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 8 [...]

2010, 2022

ประเด็นถามตอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ

ประเด็นถามตอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ------------------------------------------------- ข้อ ประเด็นคาถาม [...]

2010, 2022

การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ โดยเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลาก [...]

2010, 2022

อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๙๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง [...]

2010, 2022

การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ โดยเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลาก [...]

2010, 2022

การแสดงข้อความกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหาร

ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงข้อความกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหาร โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดง ข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับหน้าที่ของสารอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นปัจจุบัน [...]

2010, 2022

การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร -------------------------- โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติก ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัยต่อการบริโภค [...]

2010, 2022

ฉบับที่ ๑๘๒ พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง ฉลากโภชนาการ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง ฉลากโภชนาการ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีการแสดงฉลากโภชนาการ เพื่อให้ข้อมูลและความรู้ด้านคุณค่าทางโภชนาการของอาหารแก่ประชาชน [...]

Go to Top