ขั้นตอนการขออนุญาตโฆษณาอาหาร

  • จัดเตรียมเอกสารและเข้าสู่กระบวนการยื่นคำขอ
  • เจ้าหน้าที่ตรวจรับคำขอ
  • เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ/ให้ความเห็น
  • พิจารณาชิ้นงานโฆษณา
  • อนุญาต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข