“อาหาร” หมายความว่า ของกิน หรือเครื่องค้ำจุนชีวิต ได้แก่

  • วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน้าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี
  • วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และ เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส

คำนิยามและความหมายของ “โฆษณา”

“โฆษณา” หมายถึง เผยแพร่ข้อความ ออกไปยังสาธารณชน ป่าวร้องป่าวประกาศ กระทำการไม่ว่าโดยวิธีใดๆให้ประชาชนเห็น หรือทราบข้อความ เพื่อประโยชน์ทางการค้า

“ข้อความ” ได้แก่ บทความ สื่อภาพ ภาพยนตร์ หรือ เสียง ซึ่งสื่อให้เห็นหรือเข้าใจได้ในความหมาย

ต้องขออนุญาตโฆษณาอาหาร เมื่อใด?

เมื่อสิ่งที่จะโฆษณา แสดงให้เห็นว่า หรือ สื่อให้เข้าใจว่า อาหารนั้นมี คุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณ

หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง

  • หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ.2551
  • หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร (ฉบับที่ 2)
  • หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร(ฉบับที่ 3)
  • หลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน

พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ.2522 เกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร

  • ม า ต ร า 41 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพ หรือสรรพคุณ ของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือ สิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วยวิธีอื่นใด เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องน า เสียง ภาพภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้ อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้
  • มาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวง ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

ตัวอย่างการออกเลขที่ใบอนุญาตโฆษณา

ตัวอย่างใบอนุญาตโฆษณาอาหาร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข