ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)2023-02-04T12:30:08+07:00
2110, 2022

ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

Tags: , , , , , , , |

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร อาศัยอำนาจตามข้อ ๖.๒ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๑) พ.ศ. [...]

2110, 2022

หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๔

Tags: , , , , , , , , |

ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2564 เพื่อให้การโฆษณาอาหารมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความชัดเจน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แห่งพระราชบัญญัติอาหาร [...]

2110, 2022

หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑

Tags: , , , , , , , , |

หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อทั้งหมด [...]

2110, 2022

หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551

Tags: , , , , , , , , |

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551 -------------------------------------------------- ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร [...]

2110, 2022

เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2)

Tags: , , , , , , , , |

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 309) พ.ศ.2550 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ [...]

2110, 2022

ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน

Tags: , , , , , , , , |

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน ------------------------------------------------- อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4(1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) [...]

2110, 2022

ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ

Tags: , , , , , , , , |

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ -------------------------------------------- อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4(1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) [...]

2110, 2022

รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี

Tags: , , , , , , , , |

(สำเนา) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ􀁲เสริมอาหาร [...]

Go to Top