คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำขอโฆษณาอาหาร

เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตโฆษณาอาหาร

1. แบบฟอร์มคำขออนุญาตโฆษณา ที่กรอกข้อความครบถ้วน

2. เอกสารแนบท้ายคำขออนุญาตโฆษณา ต้องไม่มีรอยแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่า หรือเพิ่มเติม

3. เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญาตโฆษณา

4. เอกสารเกี่ยวกับบุคคลผู้ขออนุญาต (นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข